Baza Oaza

na prze­ło­mie tego roku fun­da­cja bęc zmiana ogło­siła kon­kurs BMW/URBA/TRANSFORMY.  zwy­cię­żyła joanna pia­ścik, któ­rej gra­tu­lu­jemy. my posta­no­wi­li­śmy się podzie­lić naszym pro­jek­tem, który przy­go­to­wa­li­śmy wspól­nie ze sto­pro­cent archi­tekci oraz z joanną skó­rzyń­ska i julią skó­rzyń­ską. żywimy nadzieję, że uda się nam zre­ali­zo­wać ten pro­jekt.

ideą bazy oazy: Pro­jekt „Baza­Oaza” powstał z myślą o współ­cze­snych miesz­kań­cach dużych miast. Miast, które doświad­czane są cią­głą zmianą tkanki miej­skiej, ludz­kiej. Ta per­ma­nentna miej­ska ruchli­wość jest odpo­wie­dzią na coraz szyb­sze tempo naszego życia, mobil­ność zarob­kową, chęć prze­miesz­cza­nia się. Te czyn­niki owo­cują bar­dzo płyt­kimi sto­sun­kami sąsiedz­kimi. przy­czy­niają się do postę­pu­ją­cej ero­zji więzi mię­dzy­ludz­kich. Dużo łatwiej teraz zawią­zać bli­ską „rela­cję sąsiedzką” wyko­rzy­stu­jąc ser­wis spo­łecz­no­ściowy, niż z sąsia­dami zza ściany. SWOISTA DIGITALIZACJA STOSUNKÓW MIĘDZY LUDZKICH. Miesz­kańcy miast, funk­cjo­nu­jący na co dzień
w beto­no­wej dżun­gli, pró­bują pod­trzy­mać związki z naturą hodu­jąc w swych domach naj­róż­niej­sze rośliny. Co jed­nak uczy­nić z rośli­nami w sytu­acji, gdy dana osoba pla­nuje dłuż­szy wyjazd? Kie­dyś kwiatki odda­wało się pod opiekę sąsiadce, dzi­siaj ten pro­blem pomoże roz­wią­zać Baza­Oaza.

baza2

baza1

baza3

baza4

pobierz pełen opis do bazy oazy