wiadomość

Typografy

pod­czas warsz­ta­tów sito­druku ogrod­ni­czego mie­li­śmy oka­zję być w kato­wi­cach. mia­sto nas tak chwy­ciło za głowę i serca, że valery virag [nasza bar­dziej gra­ficzna ema­na­cja], popeł­nił serię seri­gra­fii „typo­grafy ślą­skie”. trzy pierw­sze może­cie zoba­czyć w kato­wic­kim geszef­cie, gdzie tra­fiły do asor­ty­mentu

/ 3 268 Comments

Typografy

pod­czas warsz­ta­tów sito­druku ogrod­ni­czego mie­li­śmy oka­zję być w kato­wi­cach. mia­sto nas tak chwy­ciło za głowę i serca, że valery virag [nasza bar­dziej gra­ficzna ema­na­cja], popeł­nił serię seri­gra­fii „typo­grafy ślą­skie”. trzy pierw­sze może­cie zoba­czyć w kato­wic­kim geszef­cie, gdzie tra­fiły do asor­ty­mentu

/ 3 268 Comments

Nowa strona

witaj­cie, po wielu latach grzęź­nię­cia w pła­skich struk­tu­rach htm­lo­wych, doj­rze­li­śmy do tego, aby zasto­so­wać do komu­ni­ka­cji ze świa­tem narzę­dzie bar­dziej dyna­miczne, zwane word­pres­sem. w związku z tą zmianą całe nasze archi­wum może­cie prze­glą­dać w swej dzie­wi­czej pła­skiej htm­lo­wej struk­tu­rze, co

/ 2 097 Comments

Nowa strona

witaj­cie, po wielu latach grzęź­nię­cia w pła­skich struk­tu­rach htm­lo­wych, doj­rze­li­śmy do tego, aby zasto­so­wać do komu­ni­ka­cji ze świa­tem narzę­dzie bar­dziej dyna­miczne, zwane word­pres­sem. w związku z tą zmianą całe nasze archi­wum może­cie prze­glą­dać w swej dzie­wi­czej pła­skiej htm­lo­wej struk­tu­rze, co

/ 2 097 Comments