Katowice

Kato­wice zwy­kle jawią się nam jako mia­sto gór­ni­cze, prze­my­słowe, no co naj­wy­żej poprze­my­słowe. Jak duże zdzi­wie­nie nastą­piło u nas jak pierw­szy raz odwie­dzi­li­śmy to mia­sto i uda­li­śmy się w rado­sne szwę­dac­two, które czę­sto kra­szone było wedrów­kami przez las nie szy­bów, tylko drzew. Pod­czas naszego ostat­niego pobytu tamże, nasze zdzi­wie­nie nabrało kon­kret­nego kształtu. Oto ponad 5o proc. powierzchni Kato­wic to tereny zie­lone. My w tym roku ciut do tych pro­cen­tów się przy­ło­żymy naszym zie­lo­nym pro­jek­tem, który to będzie tro­pił florę mia­sta. Wię­cej pew­nie nie­ba­wem będzie już na stro­nie kato­wic­kiego festi­walu . Tym­cza­sem kilka zdjęć z wizji lokal­nej.

kwiatuchi-kato-8

Opis pocho­dzi z wystawy „Ape­tyt na rady­kalną zmianę”, którą można oglą­dać w gale­rii Mia­sta Ogro­dów. https://www.facebook.com/events/1620353838186480/

kwiatuchi-kato-7

kwiatuchi-kato-6

kwiatuchi-kato-5

kwiatuchi-kato-4

kwiatuchi-kato-3

kwiatuchi-kato-1

kwiatuchi-kato-2