O Kwiatuchach

Jeste­śmy duetem arty­stycz­nym, spe­cja­li­zu­ją­cym się w dzia­ła­niach w prze­strzeni publicz­nej. Kła­dziemy nacisk na współ­pracę, par­ty­cy­pa­cję, ponowne prze­twa­rza­nie jak i dzia­ła­nia efe­me­ryczne.

O naszych prze­szłych dzia­ła­niach możesz poczy­tać na sta­rej wer­sji strony, tutaj:http://kwiatuchi.org/index-stary.html

Możesz nas zna­leźć rów­nież na fb
https://www.facebook.com/kwiatuchi/

Możesz też nas zaptyać:
kwiatuchi/to co tutaj zastąp zna­kiem małpy/gmail.com