Żolibuh 3d

oto bar­dziej pogłę­biona rela­cja z wysa­dza­nia mia­sta pod­czas Żoli­buha, autor­stwa Marka Saen­der­skiego oku­la­rydo oglą­da­nia zdjęć można odbie­rać w żoli­bor­skim Win­nym Przy­stanku. czeka tam na was 30 takich par, które prze­ka­zał Marek. dzięki!

/ 3 157 Comments

Żolibuh 3d

oto bar­dziej pogłę­biona rela­cja z wysa­dza­nia mia­sta pod­czas Żoli­buha, autor­stwa Marka Saen­der­skiego oku­la­rydo oglą­da­nia zdjęć można odbie­rać w żoli­bor­skim Win­nym Przy­stanku. czeka tam na was 30 takich par, które prze­ka­zał Marek. dzięki!

/ 3 157 Comments

W kamiennym kręgu

ha! w zeszłym roku posa­dzi­li­śmy na żoli­borz [na tra­sie do naszej pra­cowni] malwę, która po dwóch dniach dostała nóg i znik­nęła pozo­sta­wia­jąc po sobie dołek. „broni” nie zło­ży­li­śmy i na jesieni wysa­dzi­li­śmy krąg zie­mo­wi­tami. wio­sną wystrze­liły! ale nie to naj­bar­dziej

/ 2 929 Comments

W kamiennym kręgu

ha! w zeszłym roku posa­dzi­li­śmy na żoli­borz [na tra­sie do naszej pra­cowni] malwę, która po dwóch dniach dostała nóg i znik­nęła pozo­sta­wia­jąc po sobie dołek. „broni” nie zło­ży­li­śmy i na jesieni wysa­dzi­li­śmy krąg zie­mo­wi­tami. wio­sną wystrze­liły! ale nie to naj­bar­dziej

/ 2 929 Comments

Misy Żywiciela

od kilku lat zaj­mu­jemy się misami na skwe­rze Żywi­ciela na Żolu. kie­dyś były trzy, teraz są dwie. widocz­nie nasze nasa­dze­nia tak się spodo­bały, że ktoś zapra­gnął mieć misę tylko dla sie­bie [sic!]. od dwóch lat upra­wiamy w nich maliny i

/ 2 424 Comments

Misy Żywiciela

od kilku lat zaj­mu­jemy się misami na skwe­rze Żywi­ciela na Żolu. kie­dyś były trzy, teraz są dwie. widocz­nie nasze nasa­dze­nia tak się spodo­bały, że ktoś zapra­gnął mieć misę tylko dla sie­bie [sic!]. od dwóch lat upra­wiamy w nich maliny i

/ 2 424 Comments

Żolibuh 3.0 / Wysadź miasto

ha! za nami 3 kolek­tywne wysa­dza­nie mia­sta, na war­szaw­skim Żoli­bo­rzu. Żoli­buh 3.0 w tym roku oparty na total­nej par­ty­cy­pa­cji, od wspól­nej pracy przy wysa­dza­niu po budżet, który w tym roku pocho­dził z naszych oszczęd­no­ści oraz waszego wkładu. za każde wspar­cie

/ 2 858 Comments

Żolibuh 3.0 / Wysadź miasto

ha! za nami 3 kolek­tywne wysa­dza­nie mia­sta, na war­szaw­skim Żoli­bo­rzu. Żoli­buh 3.0 w tym roku oparty na total­nej par­ty­cy­pa­cji, od wspól­nej pracy przy wysa­dza­niu po budżet, który w tym roku pocho­dził z naszych oszczęd­no­ści oraz waszego wkładu. za każde wspar­cie

/ 2 858 Comments

Żolibuh 3.0

wła­śnie wystar­to­wała nowa strona Żoli­buha. zachę­camy do pobra­nia pla­katu, który może zachęci waszych sąsia­dów do wzię­cia udziału we wspól­nym wysadz­niu mia­sta. to już 26 maja. 

/ 2 634 Comments

Żolibuh 3.0

wła­śnie wystar­to­wała nowa strona Żoli­buha. zachę­camy do pobra­nia pla­katu, który może zachęci waszych sąsia­dów do wzię­cia udziału we wspól­nym wysadz­niu mia­sta. to już 26 maja. 

/ 2 634 Comments

Sitodruk ogrodniczy

na zapro­sze­nie kato­wic­kiego festi­walu street arto­wego, mie­li­śmy oka­zję dalej eks­pe­ry­men­to­wać z sito­dru­kiem, ogrod­nic­twem miej­skim i prze­strze­nią publiczną. pod­czas warsz­tatu jego uczest­nicy z zebra­nej przez sie­bie, oko­liczne wystę­pu­ją­cej roślin­no­ści, przy­go­to­wali wspól­nie kom­po­zy­cję roślinną, która następ­nie została utrwa­lona sito­dru­kiem. oto foto zapis

/ 2 255 Comments

Sitodruk ogrodniczy

na zapro­sze­nie kato­wic­kiego festi­walu street arto­wego, mie­li­śmy oka­zję dalej eks­pe­ry­men­to­wać z sito­dru­kiem, ogrod­nic­twem miej­skim i prze­strze­nią publiczną. pod­czas warsz­tatu jego uczest­nicy z zebra­nej przez sie­bie, oko­liczne wystę­pu­ją­cej roślin­no­ści, przy­go­to­wali wspól­nie kom­po­zy­cję roślinną, która następ­nie została utrwa­lona sito­dru­kiem. oto foto zapis

/ 2 255 Comments

Żolibuh 3.0

to już 3 rok z dzia­ła­niami w Alei Woj­ska Pol­skiego na war­szaw­skim Żoli­bo­rzu. na ten rok pla­nu­jemy dzia­ła­nia po „zim­nych zoś­kach”, czyli w dru­giej poło­wie maja. samo „wysa­dza­nie WP” poprze­dzimy kil­koma spo­tka­niami z uczest­ni­kami dzia­łań. będą one miały miej­sce w

/ 2 336 Comments

Żolibuh 3.0

to już 3 rok z dzia­ła­niami w Alei Woj­ska Pol­skiego na war­szaw­skim Żoli­bo­rzu. na ten rok pla­nu­jemy dzia­ła­nia po „zim­nych zoś­kach”, czyli w dru­giej poło­wie maja. samo „wysa­dza­nie WP” poprze­dzimy kil­koma spo­tka­niami z uczest­ni­kami dzia­łań. będą one miały miej­sce w

/ 2 336 Comments

Kalendarzówka

Dla Kwia­ciarni Gra­fiki przy­go­to­wa­li­śmy bio­dy­na­miczną stronę kwiet­niową z kalen­da­rza. Wyko­nana w tech­nice sito­druku w 12 egzem­pla­rzach. Można ją zaku­pić kon­tak­tu­jąc się z KG. Koszt to 60 zło­tych do tego gra­tis bomby kwia­towe. kwiaciarniagrafiki.pl 0

/ 2 112 Comments

Kalendarzówka

Dla Kwia­ciarni Gra­fiki przy­go­to­wa­li­śmy bio­dy­na­miczną stronę kwiet­niową z kalen­da­rza. Wyko­nana w tech­nice sito­druku w 12 egzem­pla­rzach. Można ją zaku­pić kon­tak­tu­jąc się z KG. Koszt to 60 zło­tych do tego gra­tis bomby kwia­towe. kwiaciarniagrafiki.pl 0

/ 2 112 Comments

Nowa strona

witaj­cie, po wielu latach grzęź­nię­cia w pła­skich struk­tu­rach htm­lo­wych, doj­rze­li­śmy do tego, aby zasto­so­wać do komu­ni­ka­cji ze świa­tem narzę­dzie bar­dziej dyna­miczne, zwane word­pres­sem. w związku z tą zmianą całe nasze archi­wum może­cie prze­glą­dać w swej dzie­wi­czej pła­skiej htm­lo­wej struk­tu­rze, co

/ 2 097 Comments

Nowa strona

witaj­cie, po wielu latach grzęź­nię­cia w pła­skich struk­tu­rach htm­lo­wych, doj­rze­li­śmy do tego, aby zasto­so­wać do komu­ni­ka­cji ze świa­tem narzę­dzie bar­dziej dyna­miczne, zwane word­pres­sem. w związku z tą zmianą całe nasze archi­wum może­cie prze­glą­dać w swej dzie­wi­czej pła­skiej htm­lo­wej struk­tu­rze, co

/ 2 097 Comments

PODEJDŹ i WYSADŹ

PODEJDŹ i WYSADŹ poj­nik Syrenki. Na osie­dlu Za Żela­zną Bramą jest pomnik syrenki, tak, tak wła­śnie! naszym zda­niem jest to naj­lep­sze przed­sta­wie­nie war­szaw­skiej syrenki, którą mie­li­śmy oka­zję napo­tkać. na Wiki­pe­dii udało nam się dowie­dzieć, że jest „Jedy­nym deko­ra­cyj­nym i nie­funk­cjo­nal­nym

/ 1 784 Comments

PODEJDŹ i WYSADŹ

PODEJDŹ i WYSADŹ poj­nik Syrenki. Na osie­dlu Za Żela­zną Bramą jest pomnik syrenki, tak, tak wła­śnie! naszym zda­niem jest to naj­lep­sze przed­sta­wie­nie war­szaw­skiej syrenki, którą mie­li­śmy oka­zję napo­tkać. na Wiki­pe­dii udało nam się dowie­dzieć, że jest „Jedy­nym deko­ra­cyj­nym i nie­funk­cjo­nal­nym

/ 1 784 Comments