Pensjonat Roślinka aka hotel dla kwiatów

W zeszłym roku w Kato­wi­cach roz­po­czę­li­śmy bada­nie miesz­ka­nio­wej flory miast pol­skich. Usta­wi­li­śmy tam 4 szklar­nie, w któ­rych oko­liczni miesz­kańcy mogli pre­zen­to­wać swoje domowe roślinne okazy. W tym roku przy­szła kolej na War­szawę. Razem z Insty­tu­tem Ste­fana Sta­rzyń­skiego w ramach „Pokoju na Lato” powstała szklar­nia, która została wpi­sana w bryłę pawi­lonu.

Pen­sjo­nat ma zachę­cić miesz­kań­ców sto­licy, do podzie­le­nia się tym co skry­wamy w naszych pry­wat­nych prze­strze­niach, uka­za­nia rąbka flo­ry­stycz­nej tajem­nicy. „Pen­sjo­nat Roślinka” to także miej­sce w któ­rym możesz zosta­wić rośliny pod opieką wykwa­li­fi­ko­wa­nego ogrod­nika, pod­czas swo­jego wyjazdu. Czyli możesz zafun­do­wać swoim kwia­tom na zasłu­żone waka­cje.

Ty wyjeż­dżasz, niech one też wyjadą!
Ty na nie patrzysz, daj patrzeć innym!

Pen­sjo­nat Roślinka” zapew­nia nie­od­płatne warunki, opiekę ogrod­nika, wyży­wie­nie, miłą atmos­ferę wśród innych kwia­tów, wszyst­kim przy­nie­sio­nym do nas rośli­nom. Twoje kwiaty wrócą do Cie­bie zado­wo­lone. Każda przy­jęta do szklarni roślina, otrzyma swój nume­rek oraz kartę przy­ję­cia, na któ­rej oprócz danych kon­tak­to­wych do wła­ści­ciela, będziemy zapi­sy­wać miej­sce pocho­dze­nie oraz gatu­nek. To da nam zaczyn do powsta­nia flo­ry­stycz­nej mapy War­szawy, roślin­no­ści miesz­ka­nio­wej. Jako miej­sce pocho­dze­nia inte­re­suje nas to, skąd dana roślina do nas tra­fiła. Niż skąd ona fak­tycz­nie pocho­dzi.

Szcze­góły dostar­cza­nia roślin do pen­sjo­natu, można zna­leźć na stro­nie wyda­rze­nia.

pensjonat-roslinka