Sitodruk ogrodniczy

na zapro­sze­nie kato­wic­kiego festi­walu street arto­wego, mie­li­śmy oka­zję dalej eks­pe­ry­men­to­wać z sito­dru­kiem, ogrod­nic­twem miej­skim i prze­strze­nią publiczną. pod­czas warsz­tatu jego uczest­nicy z zebra­nej przez sie­bie, oko­liczne wystę­pu­ją­cej roślin­no­ści, przy­go­to­wali wspól­nie kom­po­zy­cję roślinną, która następ­nie została utrwa­lona sito­dru­kiem.

oto foto zapis tegoż warsz­tatu.

sitodruk-ogrodniczy-street-art-festiwal-kato-1

sitodruk-ogrodniczy-street-art-festiwal-kato-1-a

sitodruk-ogrodniczy-street-art-festiwal-kato-1-b

sitodruk-ogrodniczy-street-art-festiwal-kato-1-c

sitodruk-ogrodniczy-street-art-festiwal-kato-2

sitodruk-ogrodniczy-street-art-festiwal-kato-3

sitodruk-ogrodniczy-street-art-festiwal-kato-4

sitodruk-ogrodniczy-street-art-festiwal-kato-7

sitodruk-ogrodniczy-street-art-festiwal-kato-6

sitodruk-ogrodniczy-street-art-festiwal-kato-5

sitodruk-ogrodniczy-street-art-festiwal-kato-8

sitodruk-ogrodniczy-street-art-festiwal-kato-9

sitodruk-ogrodniczy-street-art-festiwal-kato-10

kilka tra­fiło na ulicę :]

sitodruk-ogrodniczy-street-art-festiwal-kato-12

sitodruk-ogrodniczy-street-art-festiwal-kato-11

link do wyda­rze­nia: https://www.facebook.com/events/122298337964807/link do strony KFSA http://katowicestreetartfestival.pl/