Szklarnia

W 2015 roku w Kato­wi­cach w ramach Festi­walu Street arto­wego prze­pro­wa­dzi­li­śmy serię dzia­łań.  Posta­no­wi­li­śmy usta­wić cztery szklar­nie, które swymi domo­wymi kwia­tami wypeł­niali miesz­kańcy Kato­wic. Sytu­acja prze­kro­czyła nasze ocze­ki­wa­nia, gdyż szklar­nie dość obfi­cie zaro­sły domo­wymi kwia­tami. Ujaw­nia­jąc to co miesz­kańcy Kato­wic hodują w swo­ich domach.

Akcją tą chcie­li­śmy włą­czyć miesz­kań­ców w dzia­ła­nia festi­wa­lowe, nie tylko jako widzów, ale rów­nież uczest­ni­ków. Szklar­nie jako ogól­no­do­stępne obiekty można było oglą­dać przez ponad mie­siąc, z cią­gle zmie­nia­jącą się w nich florą domową.

Chcemy podzię­ko­wać wszyst­kim uczest­ni­kom, któ­rzy zaufali nam i zechcieli się podzie­lić z innymi tym, co zwy­kle zdo­biło ich prze­strzeń pry­watną. Chcemy rów­nież gorąco podzię­ko­wać Łuka­szowi Fugle­wi­czowi, który opie­ko­wał się kwia­tami pod­czas trwa­nia pro­jektu. Dzię­ku­jemy też Mia­stu Ogro­dów za zma­te­ria­li­zo­wa­nie naszego pro­jektu. W tym roku pla­nu­jemy badać florę miesz­ka­niową kolej­nych miast.

Wię­cej o pro­jek­cie może­cie prze­czy­tać tutaj

Kato­wicki Street Art Festi­wal

szklarnia florystyczna mapa kat 10
szklarnia florystyczna mapa kato 9szklarnia florystyczna mapa kato 8 szklarnia florystyczna mapa kato 7 szklarnia florystyczna mapa kato 6 szklarnia florystyczna mapa kato 5 szklarnia florystyczna mapa kato 4 szklarnia florystyczna mapa kato 3 szklarnia florystyczna mapa kato 2 szklarnia florystyczna mapa kato 1

fot. Kamila Kotusz