SZKLARNIA / Florystyczna mapa Katowic

Kato­wice to jedno z naj­bar­dziej zie­lo­nych miast Pol­ski.  Ponad 50 proc. powierzchni, to tereny aktyw­nie zie­lone. O nie­któ­rych dziel­ni­cach można powie­dzieć, że mają istny sana­to­ryjny kli­mat. Jadąc tu pierw­szy raz nasze wyobra­że­nie było dale­kie od tego co zasta­li­śmy. Byli­śmy wręcz pora­żeni zie­le­nią mia­sta. Ten dyso­nans mię­dzy naszym wyobra­że­niem, mia­sta gór­ni­czego z rze­czy­wi­sto­ścią zaczął powoli kieł­ko­wać pomy­słem, aby zba­dać gra­nicę tej zie­leni. Czy koń­czy się na par­kach, lasach, czy wręcz prze­ciw­nie dalej ema­nuje na ścia­nach w domach, miesz­ka­niach Kato­wi­czan. Tak zro­dził się pomysł aby zbu­do­wać szklar­nie, które wypeł­nią się domo­wymi kwia­tami miesz­kań­ców Kato­wic.

Szklar­nie powstaną w czte­rech dziel­ni­cach Kato­wic. Labo­ra­to­ria badaw­cze kon­dy­cji flory miesz­ka­nio­wej, gale­rie kwietne. Pra­gniemy aby były w nich pre­zen­to­wane kwiaty oko­licz­nych miesz­kań­ców, sąsia­dów szklarni. Szklar­nię widzimy jako ROŚLINNY OBIEKT, RZEŹBĘ SPOŁECZNĄ, KTÓRA SWYM POJAWIENIEM W KONKRETNEJ PRZESTRZENI MA JĄ UWSPÓLNOTOWIĆ, ZACHĘCIĆ DO RELAKSU Z WIDOKIEM NA KWIATY. Jest to pro­jekt spo­łeczno-arty­styczny, który stara się włą­czyć oko­liczny miesz­kań­ców w stwo­rze­nie wspól­nego dzieła. Podzie­le­nia się. Jest to zatar­cie gra­nicy mie­dzy twórcą a odbiorcą.

szklarnia-plakat

Sta­ramy się stwo­rzyć sytu­ację, gdzie rolę arty­sty który pre­zen­tuje swoją twór­czość (w tym przy­padku roślinę) przej­mują miesz­kańcy. Wysta­wiają je, pod­dają publicz­nej oce­nie, chwalą się. Będzie to oka­zja do zapre­zen­to­wa­nia sze­ro­kiej rze­szy osób swoje flo­ry­styczne okazy. Szklar­nia zakłada prze­kro­cze­nie pew­nej bariery pry­wat­no­ści, dotar­cia do tego co jest w domu i podzie­le­nia się tym. Chcemy aby ludzie wyszyli na zewnątrz, spo­tkali się, poka­zali swoje flo­ry­styczne okazy. Poznali innych, któ­rzy być może hodują podobne kwiaty, wymie­nili się doświad­cze­niami.

Szklar­nia będzie zbie­rała infor­ma­cje na temat tego, z jakich dziel­nic Kato­wic pocho­dzą dostar­czone rośliny, aby następ­nie stwo­rzyć „flo­ry­styczną mapę KATO”. Być może okaże się, że Bogu­cice to ide­alne miej­sce do hodo­wa­nia paproci, a Osie­dle Witosa to pal­mowy raj.

Pro­jekt kie­ru­jemy do wszyst­kich miesz­kań­ców mia­sta. Każdy może w nim brać udział. Każdy dla kogo istotna jest spo­tka­nie, prze­strzeń wspólna. Insta­la­cja ma cha­rak­ter nie­za­leżny, wol­no­sto­jący, wie­czo­rową porą będzie oświe­tlona od wewnątrz, aby eks­po­no­wać rośliny.

  • Eks­po­zy­cje będzie można obser­wo­wać jedy­nie z zewnątrz.
  • Każda roślina zosta­nie ska­ta­lo­go­wana, jej opis i dziel­nica z któ­rej pocho­dzi.
  • Rośliny zostaną oto­czone sto­sowną opieką.
  • Każdy z wła­ści­cieli jest zobo­wią­zany do oso­bi­stego ode­bra­nia rośliny.

Zapra­szamy z kwia­tami od 27 sierp­nia w godzi­nach 15–19. Dla wszyst­kich któ­rzy przy­niosą kwiaty, Kwia­ciar­nia Gra­fiki wykona pamiąt­kowe nadruki tech­niką sito­druku. Bierz­cie rów­nież koszulki, na któ­rych flo­ry­styczną gra­fikę będą mogli odbić.

Szklar­nie poja­wią się w czte­rech dziel­ni­cach Kato­wic:

  • ul. Mar­cin­kow­skiego 6 na Zawo­dzie, 27 sierp­nia
  • ul. Win­ce­tego Wajdy 21 na Bogu­ci­cach, 28 sierp­nia
  • ul. Radoc­kiego 76 na osie­dlu Odro­dze­nia, 29 sierp­nia
  • Skwer Kacyka z Kolin­dra na os. Witosa, 30 sierp­nia