Typografy

pod­czas warsz­ta­tów sito­druku ogrod­ni­czego mie­li­śmy oka­zję być w kato­wi­cach. mia­sto nas tak chwy­ciło za głowę i serca, że valery virag [nasza bar­dziej gra­ficzna ema­na­cja], popeł­nił serię seri­gra­fii „typo­grafy ślą­skie”. trzy pierw­sze może­cie zoba­czyć w kato­wic­kim geszef­cie, gdzie tra­fiły do asor­ty­mentu tego con­cept storu z desi­gnem ślą­skim i o ślą­sku. poni­żej wycinki z prze­kroju, gdzie „typo­grafy…” są ilu­stra­cją do tek­stu o geszef­cie.

valery-virag-przekroj-geszeft-5

valery-virag-przekroj-geszeft-3

valery-virag-przekroj-geszeft-4

pla­katy wyko­nane w tech­nice sito­druku, w nakła­dzie 15 egz każdy. można je nabyć w geszeft oraz w kwia­ciarni gra­fiki war­szaw­skim stu­diu gra­ficz­nym oraz pra­cowni sito­druku.