Warszawa w kwiatach i zieleni

Ten kon­kurs, któ­rego ini­cja­to­rem przed wojną był Ste­fan Sta­rzyń­ski jest dla nas jed­nym z przy­czyn­ków do dzia­ła­nia. Idea „War­szawy w kwia­tach”, mia­sta które rów­nież urzą­dzają miesz­kańcy, gdyż tak rozu­miemy pomysł Sta­rzyń­skiego kon­kurs, jest nam bar­dzo bli­ska.

Tym bar­dziej było nam miło jak Mia­sto Sto­łeczne War­szawa zapro­po­no­wało nam przy­go­to­wa­nie pro­gramu tego­rocz­nego cyklu Cen­trów Porad, które towa­rzy­szą kon­kur­sowi „War­szawy w kwia­tach i zie­leni”. Jako kura­to­rzy tychże posta­no­wi­li­śmy w tym roku poka­zać moż­li­wie sze­roko florę miej­ską. Spoj­rzeć na nią nie tylko z per­spek­tywy este­tyki mia­sta, eko­lo­gii. Ale rów­nież jako pre­tekst do wspól­nych dzia­łań, zapusz­cza­nia korzeni, prze­ko­py­wa­nia mia­sta, rów­nież w poszu­ki­wa­niu jedze­nia.

Czy nam się to uda? To poka­rzą kolejne Cen­tra Porad do któ­rych zapro­si­li­śmy wsze­la­kiej maści bada­czy, fanów, sma­ko­szy miej­skiej roślin­no­ści. Jed­no­cze­śnie żywimy nadzieję, że roz­sma­ku­jemy was w mie­ście i jego wielu odcie­niach zie­lo­no­ści.

kwiaty2015_plakatB2

Opra­co­wa­nie gra­ficzne palaktu: Rene Wawrz­kie­wicz