Żolibuh 3.0

wła­śnie wystar­to­wała nowa strona Żoli­buha.

zachę­camy do pobra­nia pla­katu, który może zachęci waszych sąsia­dów do wzię­cia udziału we wspól­nym wysadz­niu mia­sta. to już 26 maja.