Żolibuh 3.0 / Wysadź miasto

ha! za nami 3 kolek­tywne wysa­dza­nie mia­sta, na war­szaw­skim Żoli­bo­rzu. Żoli­buh 3.0 w tym roku oparty na total­nej par­ty­cy­pa­cji, od wspól­nej pracy przy wysa­dza­niu po budżet, który w tym roku pocho­dził z naszych oszczęd­no­ści oraz waszego wkładu. za każde wspar­cie dzię­ku­jemy. poni­żej kilka zdjęć mani zyzak, które są dosko­nałą ilu­stra­cją atmos­fery, która tow­rzy­szła przy wysa­dza­niu.

strona żoli­buha: http://kwiatuchi.org/zolibuh/
cukier­kowa strona: https://www.facebook.com/events/470444989691178/

00

001

002

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

13

14

15

żoli­buh cały czas trwa, jeżeli jesteś w pobliżu podejdź i zobacz jak się rośliny mają. jeżeli potrze­bują pod­la­nia-pod­lej, prze­pie­le­nia-prze­piel, zachwytu-zachwyć się.