Żolibuh 4.0 – Warszawa w kwiatach i zieleni

Żoli­buh, któ­rego sta­ramy się reali­zo­wać na war­szaw­skim Żoli­bo­rzu od kilku lat, zawsze za patrona miał pre­zy­denta Ste­fana Sta­rzyń­skiego i jego ideę ukwie­ca­nia mia­sta rękami jego miesz­kań­ców. W tym roku Żoli­buh jest jed­nym z dzia­łań w ramach cyklu Cen­trów Porad kon­kursu „War­szawa w kwia­tach i zie­leni”. Naszym dzia­ła­niem chcemy poka­zać, że za naj­bliż­szą oko­licę można zabrać się wła­snymi rękami. Że nie zawsze warto cze­kać na wiel­kie i cięż­kie machiny urzęd­ni­czych pro­ce­dur, gdyż wio­snę mamy krótką. Pomysł na „kon­kurs” odczy­tu­jemy jako bar­dzo dobrze wymy­śloną przez Sta­rzyń­skiego, chyba, pierw­szą grę miej­ską. Roz­da­jąc kwiaty miesz­kań­com wcią­gnął ich w aktywne kre­owa­nie ota­cza­ją­cej ich prze­strzeni. Poka­zał, że na mia­sto, nawet tak mięk­kim dzia­ła­niem jak kwiaty, można prze­strzeń oży­wić, uroz­ma­icić.

Patrząc z dzi­siej­szej per­spek­tywy na kon­kurs „War­szawy w kwia­tach i zie­leni”, dzia­ła­nie rośli­nami w War­sza­wie staje się ide­al­nym narzę­dziem budo­wa­nia rela­cji sąsiedz­kich. Sto­lica jako mia­sto z dużą dyna­miką zmian tkanki ludz­kiej, powo­duje, że ta ruchli­wość nie daje nam moż­li­wo­ści zapusz­cze­nia korzeni. Poprzez wspólne wysa­dze­nia można w bar­dzo szybki spo­sób nawią­zać rela­cje sąsiedz­kie. Gdyż co może bar­dziej przy­cią­gać uwagę w mie­ście, jak nie upra­wia­jący zie­mię miesz­ka­niec.

Wszyst­kich, któ­rzy z nami już sadzili i Was wszyst­kich, któ­rzy tego jesz­cze nie robi­li­ście, a chcie­li­by­ście poznać to uczu­cie kopa­nej ziemi w środku mia­sta, gorąco zapra­szamy na Żoli­buha. Wszystko co potrzebne do prze­ko­pa­nia i wysa­dza­nia będziemy mieli. Dla uczest­ni­ków w nagrodę za wspólny trud mamy sadzonki kosmo­sów, zwa­nych rów­nież War­sza­wian­kami lub onęt­kami. Te kwiaty w tym roku posa­dzimy na Alei Woj­ska Pol­skiego.

ŻOLIBUH 4.0 – prze­kop mia­sto
Grupa Kwia­tu­chi i „War­szawa w kwia­tach i zie­leni” zapra­szają wspólne na prze­ko­pa­nie i wysa­dze­nie Alei Woj­ska Pol­skiego na war­szaw­skim Żoli­bo­rzu. Gwa­ran­tu­jemy sadzonki, narzę­dzia, rękawczki. Potrze­bu­jemy Was! Prze­kopmy i wysadźmy mia­sto razem!
Dla każ­dego aktyw­nego uczest­nika sadzonka.

13.05.2015, godz.17.30
Al. Woj­ska Pol­skiego, na wyso­ko­ści Feliń­skiego
Prze­ko­pa­nie i przy­go­to­wa­nie rabat.

16.05.2015, godz.12.00
Al. Woj­ska Pol­skiego, na wyso­ko­ści Feliń­skiego
Wysa­dza­nie rabat.

zapra­szaj­cie też swo­ich zna­jo­mych, link do wyda­rze­nia tutaj

wię­cej o Żoli­buhu i jego poprzed­nich edy­cjach można prze­czy­tać tutaj

o kon­kur­sie „War­szawa w kwia­tach i zie­leni” tutaj oraz na face­bo­oku tutaj

z